Toyota Nordvik

-

Toyota Nordvik, Mo i Rana
Nytt forretningsbygg – 2013
Byggeteknisk prosjektering (RIB),
Brannteknisk prosjektering (RIBR)
Byggeledelse